Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen Leuks & Zo en de klant.

2. Door bij Leuks & Zo een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Leuks & Zo

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander algemene voorwaarden uitgesloten.

4. Leuks & Zo heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Leuks & Zo zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.

2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Leuks & Zo van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Leuks & Zo.

Artikel 3a: Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijs van de producten is in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2. Betaling kan geschieden door middel van IDEAL, Paypal, Afterpay of vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer: NL07 RABO 017.78.70.672

3. AfterPay voert voor www.leuksenzo.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij www.leuksenzo.nl betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 150 euro als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van € 250 euro .Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met digitale factuur voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met digitale factuur niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.

Artikel 3b:  Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay®
 
De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.


Artikel 1 Beoordeling aanvraag

Als u verzoekt te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van  arvato Finance B.V. die handelt onder de naam AfterPay (hierna “AfterPay”)  leidt dit niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij u via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt zo mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze alsnog omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

Iedere winkelier is gerechtigd bij het totstandkomen van een koopovereenkomst met een consument, deze te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien u kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;

Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien u koopt via uw bedrijf;

Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;

Het bankrekeningnummer van u die betaling met AfterPay® aanvraagt.

Om te kunnen betalen met AfterPay® moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

U heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;

U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen.

U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.

De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;

Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;

U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

Artikel 2 Wijze van betalen

Uw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay . Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of op papier via de post of via de standaard Europese incasso. Indien u aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand. U moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door u niet te restitueren.

Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay® is geaccepteerd en u via de standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij u een vooraankondiging, waarin wij uw incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijgt u 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay® gaat u akkoord met de termijn van 5 dagen.

AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.

AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.

Indien u heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay kosten aan u in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

Tot één dag voor de incassotransactie, kan u wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn

Uw betaling welke u verschuldigd bent door uw bestelling, dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging

U bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van arvato Finance B.V.  h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 0900 - 40 50 60 2. (Dit informatienummer kost € 0,70 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

Artikel 6 Verzuim

Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay aan u een herinnering om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan u een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de uw bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door aanvrager oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen om inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Artikel 4: Levering

1. Bij leveringen in Nederland onder de 70 euro, zijn de verzendkosten € 5,95. Bij leveringen in Nederland boven de 50 euro komen de verzendkosten voor rekening van Leuks & Zo.

2. Bij leveringen in het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant.

3. Leuks & Zo streeft ernaar de producten binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling te versturen via PostNL.

4. Leuks & Zo zal er alles aan doen om eventuele verloren of beschadigde verzonden producten te herstellen. Indien vast is komen te staan dat Leuks & Zo toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag en de verzendkosten.

5. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Leuks & Zo in de bevestigingsmail wordt vermeld.

6. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 1 werkdag nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Leuks & Zo zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 5: Overmacht

Leuks & Zo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Leuks & Zo en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Leuks & Zo niet aansprakelijk stellen.

Artikel 6: Ruilen en retourneren

1. Leuks & Zo doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het product geruild of geretourneerd worden.

2. Binnen veertien dagen na ontvangst kan de klant via de mail of het contactformulier, mededelen dat hij/zij de bestelling retour zendt.

3. De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen drie werkdagen na aanmelding aan Leuks & Zo verzonden te zijn aan: Leuks & Zo, Beethovenlaan 67, 3752 WC Bunschoten. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.

4. Het geretourneerde dient in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet beschadigd, met aangehecht label en in de originele verpakking.

5. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd.

6. Indien er een fout is gemaakt door Leuks & Zo zullen aankoopbedrag en verzendkosten zo snel mogelijk aan de klant worden teruggestort.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Leuks & Zo geleverde geleverde producten blijven eigendom van Leuks & Zo totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8: Garantie

Als een artikel gebreken vertoont, zal Leuks & Zo het product ruilen of repareren. Als het product niet kan worden geruild of gerepareerd, kan de klant het artikel retourneren. Het orderbedrag zal dan ook zo snel mogelijk worden teruggestort.

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid

1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Leuks & Zo. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail: info@leuksenzo.nl Leuks & Zo zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.

2. Leuks & Zo zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Leuks & Zo maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.

3. Leuks & Zo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.

4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.

5. Leuks & Zo is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 10: Privacy

Op de website van Leuks & Zo wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Zie verder ons privacyreglement.

Artikel 11: Copyright

Niets uit de website van Leuks & Zo mag worden gekopieerd, opgeslagen en/ of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Leuks & Zo.

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leuks & Zo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

KVK nummer: 55646050 ingeschreven te Amersfoort
BTW nummer: NL172614557B01
IBAN nummer: NL07 RABO 017.78.70.672 Rabobank te Bunschoten

Bedankt

Bedankt

Bedankt voor je bezoek aan onze site, we helpen je graag!